ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                   1  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม   ตั้งอยู่บ้านเลขที่   999   ตำบลปากชม   อำเภอปากชม   จังหวัดเลย    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  
1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ   โทรศัพท์  042-881-116  โทรสาร   042-881-116    Website : www.pcss.ac.th

                   2  ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

                         โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมตั้งขึ้นเมื่อ  ..  2465  โดยพระเสนา  ราชภักดี  นายอำเภอเชียงคาน

ในขณะนั้น ได้แต่งตั้ง  นายอุ่น  จันทะมี   เป็นครูใหญ่  จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน  การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากลำบาก  โรงเรียนถูกยุบถึง  2  ครั้ง  เนื่องจากขาดงบประมาณและเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  เป็นระบอบประชาธิปไตย  ( พ.ศ.2470 -2475   )

                         ในปี พ.. 2493   คณะครู โดยการนำของนายไสย   สารีพิมพ์  และกำนันฝน   หงษ์แพง   พร้อมราษฎร

ในหมู่บ้าน บริจาคเงินซื้อที่ดินของนายเพ็ง   บุดดีป้อง  โดยนายสุรพล  ศรีพรหมบุตร  เป็นผู้บริจาคเงินซื้อเป็นหลัก

มากกว่าคนอื่น ๆ มีนายสุ  ฟ้าห่วน  และนายบุญ  สารีวงศ์  ยกให้อีกคนละ  5  ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ จำนวน  2  ไร่  3 งาน  
สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  กว้าง  
7  เมตร  ยาว 21  เมตร   สิ้นเงินค่าก่อสร้าง  ประมาณ 3,500  บาท    ได้เปิดเรียนในวันที่            
1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2493 ( ปัจจุบันอยู่บริเวณสี่แยกถนนปากชม  เชียงคาน  กับถนนปากชม  -  เลย   และโรงเรียนได้ยกให้ห้องสมุดประชาชนประมาณ  1 ไร่  )

Comments