นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัย  

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    คู่คุณธรรม   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (MISSION)

1.             จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการทุกด้านและมีความพร้อม

2.             จัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กในเขตบริการ  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เต็ม 100%

3.             พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

4.             ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามและปลอดภัย

5.             ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

6.             ครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.             ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Comments